Herodot

 

TARİX

 

(Doqquz kitabda)

BİRİNCİ HİSSƏ

 

Bakı - 1998

 

Tərcümə edəni:

filologiya elmləri doktoru, professor PƏNAH XƏLİLOV

Redaktoru Azər Bağırov

Rəssamı Stanislav Şatikov

 

 

"Tarixin atası" sayılan Herodotun 9 kitabdan ibarət "Tarix" əsərində Yunan-İran müharibələrindən, habelə qədim dünyanın bir sıra dövlətlərinin, o cümlədən Şərq ölkələrinin tarixindən, coğrafi mövqeyindən, yerli xalqlarından, onların adət-ənənələrindən ətraflı bəhs olunur. Əsər Azərbaycanın qədim tarixini öyrənmək baxımından da qiymətli məxəzdir. Midiya tarixi, habelə iskitlər (skiflər), onların Azərbaycana gəlmələri, Azərbaycan ərazisində yaşamış qədim qəbilə və tayfalar haqqında məlumatlar son dərəcə dəyərli elmi əhəmiyyət malikdir.

 

 

* * *

  

İçindəkilər

 

 

I Kitab - KLİO

II-III Kitab  - YEVTERPA, TALİYA

IV-V Kitab - MELPOMENA; TERPSİXORA