Kitabxana

 

 Başqa Kitabxanalar 

 

Kitabların Tam Siyahısı 

 

Yeni Mətnlər

Hamlet (1601), Viliyam Şekspir

Hamlet bey (2006), V.Şekspir-zadə

Tarixin sonu? (1989), Frensis Fukuyama 

Sivilizasiyaların Toqquşması? (1993), Samuel Hantinqton

Началась ли История Опять. Фрэнсис Фукуяма

D vlət, Suverenlik və Ərazi, Tomas C. Biersteker

G c və Beynəlxalq Əlaqələr (2002), Devid A. Bolduin

Diplomatiya, S vdələşmə və Danışıqlar, Krister Cunsson

Daxili Siyasət və Beynəlxalq Əlaqələr (2002), Peter Qurevich

Beynəlxalq Əlaqələrdə Feminist Baxışlar, C. Ann Tikner

Fəlsəfə Tarixində Fəlsəfə (1997), Niyazi Mehdi

Din Azadlığı Haqqında, (1996-2005), Hikmət Hacızadə

İctimai Maraqların M dafiəsi və Azərbaycan Təcr bəsi (2006), Ənnağı Hacıbəyli redaktəsi ilə

Vətəndaş cəmiyyəti ideyası (2004), Adam Seliqman

 

ABŞ-ın Xarici Siyasət Tarixi Haqqında Mətnlər

Vida M raciəti (1796), Corc Vaşinqton

Monro doktrinası (1823)

"XIV bənd"lik Nitq (1918), Prezident Vudro Vilson

Şarlotsvilldəki Nitq (1940), Prezident Franklin D. Ruzvelt

Atlantik Xartiyası (1941), Ruzvelt və r ill

Marşall Planı (1947)

General Duqlas MakArturun İstefaya G ndərilməsi (1951)

Demokratiya və Xarici Siyasət (1990), Ceyms Beyker

 

ABŞ-da Vətəndaş H quqları Uğrunda M barizə

Niyyətlər Bəyannaməsi (1833).

Şəxsi Azadlıq haqqında Massa usets Aktı (1855)

Vətəndaş itaətsizliyi (1848). (Tam Mətn) Henri Devid Toro 
Dred Skott Sendforda Qarşı (1857)

Nifaqın B ld y Yurd (1858), Avraam Linkoln

Həyat Yoldaşına Məktub (1861), Sallivan Ballou

Sərəncam № 9981 (1948), Prezident Harri S.Trumən

Braun Təhsil zrə Şuraya Qarşı (1954)

Cənublu Baptistlərin Liderlərinə M raciət (1960), Prezident Con Kennedi

Mənim bir arzum var (1963), Martin L ter Kinq

M lki H quqlar Haqqında Akt (1964)

Amerikanın vədi (1965), Prezident Lindon B. Conson

Kaliforniya Universiteti Bakkeyə qarşı (1978)

Qadınları Milli M dafiə Təşkilatının Bəyannaməsi (1966)

Biz Azad Deyilik (1967), Klayd Vorrior

 

Azərbaycan Türkcəsində 
Dövlət, Platon

Politika, Aristotel 

Tarix, Herodot 

Xalqlar Qanunu (kitabdan fəsil), Con Roulz 

Demokratiya Haqqında. Robert. A.Dahl

Amerika Tarixinin Əsas Cəhətləri

Amerika H kumətinin Əsas Cəhətləri. Ri ard Şr der və Natan Qlik

Cəmiyyət və D vlət, Rasim Musabəyov

Roma hüququ, İ. B. Novitski

Qədim Yunan Fəlsəfəsi Antologiyası, Ə.S.Abasov, N.A.İmanov (redak.)

Milli Dirilik; Azərbaycan Davası (Məqalələr, Nitqlər 1914-1954). M.Ə.Rəsulzadə 

Sərbəst İnsanlar Ölkəsində (1930). Əhməd bəy Ağaoğlu 

Müsavat Partiyası: Ölkədə və Mühacirətdə (1911-1992) Məryəm Oruclu

Müstəqillik: İkinci Cəhd. (1993) Əbülfəz Elçibəy

Siyasi Biliklərin Əsasları.V.Pərviz və R. Musabəyov (tərt.)

Dünya Parlamentləri, Qulamhüseyn Əlibəyli

Parlamentarizm Təcrübəsi, Sabit Bağirov (tərt.)

Post-sosialist Məkanında Keçid Dövrünün Onilliyi, Sabit Bağırov (tərt.)

Asiya və Afrika Ölkələrinin Tarixi 1945-00, Rafiq İsmayılov, Nərgiz Axundova
Coğrafiya Tarixi, Taptıq Həsənov, Əbdürrəhim Hacızadə

Bələdiyyələr Haqqında, Ş.Huduoğlu (Red.)

Ombudsman Təsisatı.  Sahib Məmmədov

Əmək H ququ. Sahib Məmmədov

Hüqüqlar, Azadlıqlar və Onların Müdafiəsi. Ə.Əhməd, V.Mahmudlu, E.Mahmudlu

Din Azadlığımız. Avropa Ölkəsi Olmaq Arzusu.  DEVAMM (www.devamm.org)

Qeyri-zorakı Mübarizə Nəzəriyyəsi və Taktikası Niyazi Mehdi, Hikmət Hacızadə

İdarə Heyəti Üzvünün Dərsliyi. Çak Elliot 

Demokratiya: Dövlət və Cəmiyyət, N.N. Davletşina, B.B. Kimlika, R.C. Klark, D.U.

Hakimiyyət və Fərd (Məqalələr Toplusu).  Marek Novitski

Söz azadlığı azad fikir bazarı olacaqmı?  V. Vatslavçek

Demokratiya Haqqında 150 000 işarə. Hikmət Hacızadə

Kennedi, Nikson, Reygan, Buş: Prezidentlik Təcrübəsi. Hikmət.Hacızadə (Red.)

İctimaiyyətlə Əlaqələr (Public Relations). Rafiq İsmaylov (Yeni Nəsil)

Mətbuat Xidməti və İctimaiyyətlə Əlaqələr. İlham Mammədov

Özəlləşdirmə: Dünya təcrübəsi və Azərbaycanın timsalında. Qubad İbad oğlu (Bayramov)

Qarabağ Münaqişəsini Həlli Variantları: İdeyalar və Reallıq. Əli Abbasov, Harutiun Xaçatryan (451)

 

Beynəlxalq Sazişlər, Konstitusiyalar, Qanunlar

Avropa Şurasının Nizamnaməsi (ixtisarla)

Avropa İnsan Hüquqlarının və Əsas Azadlıqların Müdafiəsi Haqqında Konvensiyası (1953)

Avropa İnsan Hüquqlarının və Əsas Azadlıqların Müdafiəsi Haqqında Konvensiyasına Dair Protokollar (1952)  

Avropanın Yerli Özünüidarəetmə Haqqında Xartiyasi

Azərbaycanın Avropa Şurası Qarşısındakı Öhdəlikləri

Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi və Azərbaycan. Ataxan Abilov

Avropa Məhkəməsinə müraciət etmək üçün ərizə forması. 

BMT-nin Ümumdünya İnsan Hüquqları Deklarasiyası (1948)

BMT-nin İqtisadi, Sosial və Mədəni Hüquqlar Haqqında Pakt (1976)

BMT-nin Mülki və Siyasi Hüquqlar Haqqında Pakt (1976)

BMT-nin Mülki və Siyasi Hüquqlar Haqqında Pakta dair Qeyriməcburi (Fakultativ) Protokol (1976)

BMT-nin Qadınlar barəsində Ayrı-Seçkiliyin Bütün Formalarının Ləğv Edilməsi Haqqında Konvensiyası (1979) 

BMT-nin Dinə, Yaxud Əqidəyə Görə Dözümsüzlük və Ayrı-Seçkiliyin Bütün Formalarının Ləğv Edilməsi Haqqında Deklarasiyası (1981) 

BMT-nin İşkəncələrə və Digər Qəddar, İnsanlıqdan Kənar, Yaxud Ləyaqəti Alçaldan Davranış və Cəza Növləri Əleyhinə Konvensiyası (1984)

BMT- nin Milli,  yaxud  Etnik, Din və Dil Azlıqlarına Məxsus  Şəxslərin Hüquqları Haqqında Bəyannaməsi

Britaniya Konstitusion Aktları (1215, 1689)

ABŞ-ın İstiqlal Bəyannaməsi (1776)

ABŞ-ın Konstitusiyası (1787)

Türkiyə Konstitusiyası (1982) 

Fransa Konstitusiyası (1958) 

Almaniya Konstitusiyası (1949)

Azərbaycan İstiqlal Bəyannaməsi (1918)

Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası (2002)

AR İnsan Hüquqları üzrə Müvəkkili (Ombudsman) Haqqında Qanunu 

AR Kütləvi İnformasiya Vasitələri Haqqında Qanunu (2001) 

AR Qeyri-Hökumət Təşkilatları (İctimai Birliklər və Fondlar) Haqqında Qanunu (2002)

AR Vətəndaşların Hüquq və Azadlıqlarını Pozan Qərar və Hərəkətlərdən Məhkəməyə  Şikayət Edilməsi Haqqında Qanunu

 

Demokratiya: Gediləsi Uzun Bir Yol

Demokratiya: gediləsi uzun bir yol, Ön Söz. Hikmət Hacızadə 
Qəbirüstü nitq (e.ə. 430-cu il). Afinalı Perikl
Demokratiyanın əleyhinə (e.ə. 350-ci il). Afinalı Platon 
Politika (Parçalar) (e.ə. 330). Aristotel 
Magna Carta (1215). 
Patni mübahisələri (1647).Uilyam Klark 
Hüquqlar haqqında Bill (Bill of Rights, 1689)
Leviafan. Tomas Hobbs 
İdarəçilik haqqında ikinci traktat. Con Lokk 
Dini dözümlülük haqqında məktub. Con Lokk 
İngiltərənin dövlət quruluşu haqqında. Şarl de Monteskyö 
İctimai müqavilə haqqında. Jan-Jak Russo 
İmtiyazlar haqqında esse. Emmanuel Jozef Siyes 
İnsanın və vətəndaşın hüquqları haqqında bəyannamə. Fransa Milli Assambleyası (1789) 
Marselyöza. Jozef Ruje de Lil 
Təbii hüquqlara hücum. Edmund Börk 
Qədim insanların azadlığı Bencamin Konstan 
Kommunist Partiyasının manifesti. Karl Marks və Fridrix Engels 
Azadlıq haqqında. Con Stüart Mill 
İstibdada və mövhumata qarşı (1863 1875). Mirzə Fətəli Axundzadə 
Böyük inkvizitor. Fyodor Dostoyevski 
Xeyir və şərin o tayında. Fridrix Nitsşe 
Protestant etikası və kapitalizm ruhu. Maks Veber 
Meyflauer sazişi (1620 )
ABŞ-ın İstiqlaliyyət Bəyannaməsi (4 iyul 1776-cı il)
Virciniya ştatında dini azadlıq haqqında qanun. Tomas Cefferson 
ABŞ Konstitusiyası (1787). Ceyms Medison 
10 saylı Federalist (1787). Ceyms Medison 
İnaqurasiya nitqi (1801). Tomas Cefferson 
Marbüri Medisona qarşı (1803). Con Marşall 
Təslim nitqi (1832). Qara Tərlan 
Amerikada demokratiya (1835). Aleksis de Tokvil 
Seneka Fols Bəyannaməsi (1848)
Azadlıq Bəyannaməsi (1863). Avraam Linkoln 
Gettisburq nitqi (1863). Avraam Linkoln 
Pendlton qanunu (1883)
Abrams Birləşmiş Ştatlara qarşı (1919). Oliver Vendell Holms 
Dörd azadlıq (1941). Franklin Delano Ruzvelt 
Azadlığa doğru böyük addım (1958). Martin Lüter Kinq 
Mənim bir arzum var (1963), Martin L ter King

Vida M raciəti, Corc Vaşinqton

Monro doktrinası (1823)

ABŞ-ın Beynəlxalq təhlükəsizlik və silah ixracı qanunu. 
İnsan haqları və ABŞ ın xarici siyasəti. Ceyms Erl Karter 
Milliyyət və Dövlət (1910). V. Vodovozov 
İstiqlaliyyət Bəyannaməsi, (28 may 1918 ci il). Azərbaycan Demokratik Respublikası 
Sizif haqqında mif (1940). Alber Kamyu 
İngiltərə, Sizin İngiltərə (1943). Corc Oruell 
Sülhün əzələləri (1946). Uinston Çörçill 
BMT-in Ümumdünya İnsan HüquqlarI Bəyannaməsi (1948)
Dünya demokratiyası son 50 il ərzində. Hikmət Hacızadə 
Azadlığın iki konsepsiyası. İsayya Berlin 
İqtisadi və siyasi azadlıqlar arasında əlaqə. Milton Fridman 
İranda söz azadlığı 1978; 1983
Yalansız yaşamaq (1974). Aleksandr Soljenitsın 
Xartiya 77 -nin bəyannaməsi (1977). Yan Patoçka, Vatslav Havel və İrji Hayek 
AXC nin proqramında İnsan Hüquqları (16 İyul 1989)
İslam dünyası demokratik islahatlar ərəfəsində. Hikmət Hacızadə 
Sonuncu senzor (Sentyabr 1998). Çingiz Sultansoy 
Senzuranın yeni xəritəsi (1994). Ronald Dvorkin 
İnsan hüquqları - bəşəriyyətin başlıca ideyası. Hikmət Hacızadə

 

Anadolu Türkcesinde

Türklerde yönetim kültürü: Azerbaycan. Ceylan Tokluoğlu

 

English Texts

An Average Azeri Village in 1930: Remembering Sheki Rebellion, Bruce Grant (2004)

Azerbaijan in 1989-2002, Raoul Motika

Russia in Transcaucasus or Democracy in State of Emergency (1996), Hikmet Hadjy-zadeh

Human Rights Watch Report on Torture in Azerbaijan, 2004

Azerbaijan: turning over a new leaf? (2004) International Crisis Group

Azerbaijan: In Search for a National Idea, Nacaf Nacafov 

Democracy and Oil. The case of Azerbaijan. Daniel Heradstveit

Fact-Finding Mission in Armenia and Azerbaijan. Elisabeth Schroedter

Independence: Second Attempt.  (1993) Abulfez Elchibey

A New Identity for a New Azerbaijan. Hikmet Hadjy-zadeh

Morals, Politics and Us. Hikmet Hadjy-zadeh

The Political Economy of an Azeri Wedding. Lale Yalçin-Heckmann

Variants for a Solution of the Karabakh Conflict. A.Abasov, H.Khachatrian 

Karabakh: Perpetual Peace or Perpetual War (2004), Hikmet Hadjy-zadeh

 

Материалы на Русском

Религия и свобода вероисповедания в Азербайджане в 2005, THE FAR CENTRE

Закон Народов (глава из книги). Джон Ролз 

О Терпимости. Майкл Уолцер 

Началась ли История Опять. Фрэнсис Фукуяма 

Турция и Пантуранизм. Зареванд, Париж 1930 

Российский Азербайджан: 1905-1920, Тадеуш Свентоховский

Россия и Азербайджан (сборник статей под ред. Дм. Фурмана)

Политические партии и организации Азербайджана в начале ХХ века. Ирада Багирова

Азербайджанское национальное движение в 1917-1918 гг., Айдын Балаев

Народный Фронт Азербайджана, Историческая Хроника: 1988-1991. Айдын Балаев 

Независимость Вторая Попытка, Абульфаз Эльчибей, 1993

Внешняя политика Ирака (1968-2003), Аида Багирова

Собственность и Свобода. Ричард Пайпс

Али и Нино. Курбан Саид

 

Долгий путь демократии Хикмет Гаджи-заде

Долгий путь демократии, От составителя, Хикмет Гаджи-заде
Надгробная Речь. Перикл Афинский 
Политика (отрывки). Аристотель 
Против Демократии. Платон Афинский 
Магна Карта, 1215 
Ареопoгитика. Джон Милтон 
Левеллеры. Дебаты в Патни, 1647. Уильиям Кларк 
Левиафан (1651). Томас Гоббс 
Билль о Правах (1689)
Второй трактат о правлении. Джон Локк 
Письмо о веротерпимости. Джон Локк 
О государственном Устройстве Англии (1748). Шарл де Монтескье 
Об Общественном договоре. Жан-Жак Руссо 
Эссе о привилегиях. Эмануил Жосеф Сийес 
Декларация Прав Человека и Гражданина (1789)
Марсельеза (1792). Жозеф Руже де Лиль 
Размышление о революции во Франции (1790). Эдмунд Берк 
Свобода древних... Бенжамен Констан 
Манифест Коммунистической партии. Карл Маркс, Фридрих Энгельс 
О свободе. Джон Стюарт Милль 
Против предрассудков и тирании. Ахундов М.Ф. 
Великий Инквизитор. Достоевский Ф.М. 
По ту сторону добра и зла. Фридрих Ницше 
Протестантская этика и дух капитализма. Макс Вебер 
Мэйфлауэрский договор (1620)
Декларация независимости США (1776)
Закон о религиозной свободе в Вирджинии. Томас Джефферсон 
Конституция США. 
"Федералист" номер 10. Джеймс Мэдисон 
Инаугурационная речь. Томас Джефферсон 
Марбюри против Мэдисона. Джон Маршалл 
Речь перед сдачей в плен. Черный Ястреб 
Декларация о намерениях
Демократия в Америке. Алексис де Токвилль 
Гражданское неповиновение. Генри Дэвид Торо 
Декларация Сенека Фолс
Прокламация об освобождении. Авраам Линкольн 
Геттисбургская речь. Авраам Линкольн 
Закон Пендлтона
Абрамс против Соединенных Штатов. Оливер Венделл Холмс 
Франклин Делано Рузвельт. Четыре свободы 
Большой шаг к свободе. Мартин Лютер Кинг 
Есть у меня мечта (1963), Мартин Лютер Кинг

Доктрина Монро (1823)

Закон США об иностранной помощи.  
Права человека и внешняя политика США. Джимми Картер 
Нация и Государство. В.Водовозов 
Декларация независимости (1918). Азербайджанcкая Демократическая Республика 
Миф о Сизифе. Альбер Камю 
Англия, Ваша Англия. Джордж Орвелл 
Мускулы мира. Уинстон Черчилль 
Всеобщая Декларация Прав Человека ООН (1948)
50 Лет После Подписания Декларации ООН. Хикмет Гаджи-заде 
Две концепции свободы. Исайя Берлин 
Связь между экономическими и политически. Мильтон Фридман 
Свобода слова в Иране. 
Жить не по лжи. Александр Солженицын 
Декларация Хартии 77. Ян Паточка, Иржи Хайек, Вацлав Гавел 
Права человека в Программе НФА (1989). Народный Фронт Азербайджана 
Конец Истории? Фрэнсис Фукуяма 
Исламский мир на пороге реформ. Хикмет Гаджи-заде 
Последний цензор. Чингиз Сультансой 
Новые маршруты цензуры. Рональд Дворкин 
Права Человека - Главная Идея Человечества. Хикмет Гаджи-заде

__________________________________________________________________

All Materials From This Site Can Be Used Only For Educational Purposes. FAR CENTRE, 2002, Baku, Azerbaijan, All Rights Reserved.