Print Version   Download Zip File

Əmək Hüquqları

İşçilər Və Həmkarlar İttifaqlari  Fəallari Üçün Soraq Kitabi


TƏRTİBATÇI MÜƏLLİF: SAHİB MƏMMƏDOV

 

MÜNDƏRİCAT

ÖN SÖZ

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ KONSTİTUSİYASINDA VƏ BEYNƏLXALQ NORMALARDA ƏKS LUNMUŞ ƏMƏK HÜQUQLARI

ƏMƏK MÜQAVİLƏSİ

ƏMƏK MÜQAVİLƏSİNƏ XİTAM VERİLMƏSİ

KOLLEKTİV MÜQAVİLƏ VƏ SAZİŞLƏR

İŞ VAXTI

İSTİRAHƏT VƏ MƏZUNİYYƏTLƏR

QADINLAR, YAŞI 18-DƏN AZ OLAN İŞÇİLƏR, KƏND TƏSƏRRÜFATINDA ÇALIŞANLARLA ƏMƏK MÜNASİBƏTLƏRİNİN XÜSUSİYYƏTLƏRİ

ƏMƏK HAQQI VƏ ONUN ÖDƏNİLMƏSİ

ƏMƏYİN MÜHAFİZƏSİ

İŞÇİLƏRİN SOSİAL SIĞORTASI

ƏMƏK MÜBAHİSƏLƏRİ

İŞÇİLƏRİ NÜMAYƏNDƏLİ ORQANI- HƏMKARLAR İTTİFAQLARI

ZƏRURİ ÜNVANLAR

ƏDƏBİYYAT


* * *

Əmək Hüquqları


1 -

All Materials From This Site Can Be Used Only For Educational Purposes
All Rights Reserved � FAR CENTRE-2002, Baku-Azerbaijan