Print Version   Download Zip File

Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə müraciət etmək üçün ərizə forması


Voir Note explicative
See  Explanatory Note
Təlimata bax
(Version azeri)


COUR EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS
İNSAN HÜQUQLARI  ÜZRƏ AVROPA  MƏHKƏMƏSİ

Conseil de l'Europe - Council of Europe -  Avropa Şurası
Strasbourg, France --  Strasburq, Fransa                                                   


REQUETE
APPLICATION
ŞİKAYƏT
presentee en application de l'article 34 de la Convention europeenne des Droits de l'Homme, ainsi que des articles 45 et 47 du Reglement de la Cour                                                                                                                                                                                                                                           
under Article 34 of the European Convention on Human Rights and Rules 45 and 47 of the Rules of Court                                                                                                                                                                                                                                           
İnsan Haqları üzrə Avropa Konvensiyasının 34-cü və Məhkəmə Reqlamentinin 45 və 47-ci maddələrinə müvafiq olaraq

IMPORTANT: La presente reguete est un document juridique et peut affecter vos droits et obligations.                                                                                                                                                                                                                              
This application is a formal legal document and may affect your rights and obligations.                                                                                                                                                                                                                                                 
Bu şikayət rəsmi hüquqi sənəd olub, hüquqlara və hüquqi vəzifələrə toxuna bilər.

 I LES PARTIES                                                                                                                                               THE PARTIES                                            TƏRƏFLƏR
A. LE REQUERANT/LA REQUERANTE                                                                  THE APPLICANT            ƏRİZƏÇİ
(Renseignements a fournir concernant le requerant et son representant eventuel)                                                                                                                                                                                                                                    

Fill in the following details of the applicant and the representative, if any)                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Ərizəçi,  əgər varsa, onun nümayəndəsi haqqında məlumatlar)

1.Nom de famille/Surname/ Ərizəçinin soyadı.............................................................................
2.Prenom (s)/ First name (s)/ Adı.................................................................... ..................                                                                                                                                       Sexe: masculin/feminin                                                                               Sex: male/female                                                               
Cinsi: kişi/ qadın.................................................................

3.Nationalite/
Nationality/
Vətəndaşlıq.........................................................

4.Profession/
Occupation/
Məşğuliyyət növü................................................                                                                                                                                                                                                            


5.Date et lieu de naissance
/Date and place of birth
/Doğulduğu tarix və yer.........................................                                                                                                                                

6.Domicile
/Permanent address
Daimi ünvan............................................................................

7.Tel. N /
Telefon nömrəsi .........................................................                                                                                                                                                                                            

8.Adresse actuelle (si differente de 6) Present address (if different from 6.)
/ Hal-hazırda yaşadığı ünvan  (əgər 6-cı bənddin fərqlidirsə).............................................

9.Nom et prenom du/de la representant (e)
Name of representative*
Nümayəndənizin adı və soyadı .........................................

10.Profession du/de la representant (e)
Occupation of representative 
Nümayəndənin  məşğuliyy?ti..........................................

11.Adresse du/de la representant (e)
Address of representative 
Nümayəndənin ünvanı ..............................................

12.Tel. N/Telefon nömrəsi.......................................

Fax N/Telefaks nömrəsi........................                                                                                                                                            

B. LA HAUTE PARTIE CONTRACTANTE                                                                                                                                                 THE HIGH CONTRACTING PARTY                                                                                                                         RAZILIĞA GƏLƏN YÜKSƏK TƏRƏF
(Indiquer ci-apres le nom de(s) l'Etat(s) contre le(s)quel(s) la requete est dirigee)                                                                                                                                          

(Fill in the name of the State(s) against which the application is directed)                                                                                                                                                                                                      
(Əleyhinə şikayət olunan dövlətin adını göstərin)

13 ......................................................                                                            

* Si le/la requerant(e) est represente(e), joindre une procuration signee par le/la requerant(e) en faveur du/de la representant(e).                                                                                                                                                                             
A form of authority signed by the applicant should be submitted if a representative is appointed.                                                            
Əgər, nümayəndə təyin olunubsa, bu zaman ərizəçi tərəfindən imzalanan etibarnamə əlavə oluna bilər

 

 

II. EXPOSE DES FAITS                     
STATEMENT OF THE FACTS                                                                                                              FAKTLARIN İFADƏSİ                                                                                                    (Voir chapitre II de la note explicative)   
 (See Part II of the Explanatory Note)     
(Təlimatın 2-ci bölməsinə bax)

14....................................................................

 

TAM MƏTN ZİP FİLE-dadır

Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə müraciət etmək üçün ərizə forması


1 -

All Materials From This Site Can Be Used Only For Educational Purposes
All Rights Reserved � FAR CENTRE-2002, Baku-Azerbaijan