Print Version   Download Zip File

Rasim Musabəyov CƏMİYYƏT VƏ DÖVLƏT.

Baş sponsor: EKSON Azərbaysan Əməliyyat Şirkəti MMM Redaktor: Toqrul İsmayıl

MÜNDƏRİCAT: 1. BƏŞƏRİ TƏKƏMÜL. Cəmiyyət və sivilizasiya. Mədəniyyət. Əmək. Davranış normaları və qaydaları. Adət. Konfutsi. Əxlaq və mənəviyyət. Sokrat. Qanunlar. Konstitusiya və konstitusionalizm. Platon. Aristotel. Zorakılıq. Şəxsiyyətin hüquq və azadlıqları. Tərəqqi və tənəzzül, sosial modernləşmə. İnqlab. Üsyan, ixtişaş, qiyam. İslahat və islahatçılıq. Tərbiyə və təhsil. Kant 2. SOSİAL QRUPLAR VƏ SİYASƏT. Cəmiyyətin sosial quruluşu. Ailə. Millət. Diaspora. Tələbat və maraqlar. Kooperasiya və rəqabət. Sosial münaqişələr. Darendorf. Hakimiyyət. Maks Veber. Müxalifət. Robert Dahl. Siyasət. Siyasi davranış. Siyasi partiyalar. Robert Mixels. Düverje Moris. Vətandaş cəmiyyəti. Hegel. Lobbiçilik. Özünüidarə. Həmkarlar təşkilatı. İctimai fikir. KİV və cəmiyyət. 3. DÖVLƏT VƏ İDARƏÇİLİK. Dövlət və cəmiyyətin idarəedilməsi haqqında baxışların təkamülü. Makiavelli. Qobbs. Lokk. Dövlət və suverenlik. Russo. Boden Jan. İdarəçilik formaları. Monarxiya. Respublika. Siseron. Dövlət quruluşunun növləri. Hakimiyyətin bölgüsü. Monteskyö. Siyasi sistem və siyasi rejim. Totalitarizm. Avtoritarizm. Demokratiya. Tokvil. Stabillik. Hantinqton. Bürokratiya və bürokratizm. Parlament və parlamentarizm. Ordu və müharibə. Siyasi elitalar və liderlik. Moska Qaetano. Pareto Vilfredo. Seçkilər. Seçki sistemi. Seçki prosesi. Seçki kompaniyası. 4. SİYASİ VƏ İDEOLOJİ CƏRƏYANLAR. İdeologiya. Siyasi və ideya plüralizmi. Azadlıq. Ədalət və bərabərlik. Utopiya və utopizm. Anarxizm. Bakunin. Kommunizm. Hayek. Populizm. Millətçilik. Faşizm. Ekstremizm və terrorizm. Konservatizm. Liberalizm. Mill Con. Popper Karl. Sosializm. Mərkəzçilik. Texnokratizm. 5.BEYNƏLXALQ MÜNASİBƏTLƏR VƏ QLOBALLAŞMA. Beynəlxalq münasibətlər və dünya düzəni. Morgentau. Geopolitika. Makkinder. Diplomatiya. Beynəlxalq təşkilatlar. Birləşmiş Millətlər Təşkilatı (BMT). Avropada Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Təşkilatı (ATƏT). Şimali Atlantik Müqaviləsi Təşkilatı (NATO). Avropa Birliyi (AB). Avropa Şurası (AŞ). Müstəqil Dövlətlər Birliyi (MDB). Rekional beynəlxalq təşkilatlar. Qloballaşma. Künümüzün qlobal problemləri

Tam mətni oxumaq üçün  yuxar;da ya.;l dwym'ni basın

Rasim Musabəyov CƏMİYYƏT VƏ DÖVLƏT.


1 -

All Materials From This Site Can Be Used Only For Educational Purposes
All Rights Reserved � FAR CENTRE-2002, Baku-Azerbaijan