Əmək Hüquqları


İşçilər Və Həmkarlar İttifaqlari  Fəallari Üçün Soraq KitabiTƏRTİBATÇI MÜƏLLİF: SAHİB MƏMMƏDOV


 


MÜNDƏRİCAT


ÖN SÖZ


AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ KONSTİTUSİYASINDA VƏ BEYNƏLXALQ NORMALARDA ƏKS LUNMUŞ ƏMƏK HÜQUQLARI


ƏMƏK MÜQAVİLƏSİ


ƏMƏK MÜQAVİLƏSİNƏ XİTAM VERİLMƏSİ


KOLLEKTİV MÜQAVİLƏ VƏ SAZİŞLƏR


İŞ VAXTI


İSTİRAHƏT VƏ MƏZUNİYYƏTLƏR


QADINLAR, YAŞI 18-DƏN AZ OLAN İŞÇİLƏR, KƏND TƏSƏRRÜFATINDA ÇALIŞANLARLA ƏMƏK MÜNASİBƏTLƏRİNİN XÜSUSİYYƏTLƏRİ


ƏMƏK HAQQI VƏ ONUN ÖDƏNİLMƏSİ


ƏMƏYİN MÜHAFİZƏSİ


İŞÇİLƏRİN SOSİAL SIĞORTASI


ƏMƏK MÜBAHİSƏLƏRİ


İŞÇİLƏRİ NÜMAYƏNDƏLİ ORQANI- HƏMKARLAR İTTİFAQLARI


ZƏRURİ ÜNVANLAR


ƏDƏBİYYAT* * *

 

 


All Materials From This Site Can Be Used Only For Educational Purposes
All Rights Reserved � FAR CENTRE-2002, Baku-Azerbaijan