İctimaiyyətlə Əlaqələr

BÜTÜN YOLLAR KİV-DƏN KEÇİR

Müəllif: Rafiq İsmaylov

Redaktor: Arif Əliyev

"Yeni Nəsil" Jurnalistlə r Birliyi, Bakı, 2001